نحوه آشنایی با متقاضی اخذ نمایندگی
مشخصات درخواست کننده
هویت درخواست کننده
بانک های طرف معامله
شرکت های طرف معامله
نوع و میزان تضمین
اطلاعات تکمیلی