مشخصات درخواست کننده
سوابق شغلی(مرتبط)
تجربیات و توانایی ها
اطلاعات محل کار/منزل