اطلاعات شخصی
خدمت نظام وظیفه
سوابق تحصیلی و آموزشی
تجربیات شغلی
آیا قبلا در این شرکت اشتغال به کار داشتید؟
آشنایی با مهارت های صنعتی
نحوه همکاری
شغل مورد درخواست
آیا دارای سابقه پرداخت حق بیمه هستید؟
در صورت انتقال یا ماموریت حاضر به رفتن به شهرستانها و شعبات دیگر هستید
وضعیت شغلی
حقوق و مزایا
شماره تلفن و آدرس نزدیکان که در موارد ضروری بتوان تماس گرفت
سوابق پزشکی
سوابق کیفری