کولر آبی طرح گازی 2800
مدل SB280
بازده خنکی 65%
قدرت پمپ 1/16 HP
قدرت موتور 1/8 HP
دهانه خروجی باد 260x260 mm
هوادهی 1200 مترمکعب در ساعت
ولتاژ 220v
بسامد 50Hz
ابعاد 500x500x500 mm
ضخامت ورق 0/5 و 0/6
وزن 22 kg